Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
อุทธรณ์ผลการพิจารณาประกาศผลผู้ชนะการประกวด (e-bidding)
การวิจารณ์ร่าง TOR (e-bidding)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ลักษณะภูมิประเทศ
     ด้านทิศตะวันตกมีพื้นที่ลักษณะเป็นเนินต่ำๆ ด้านทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีความลาดเอียงในแนวจากตะวันตกสู่ตะวันออกพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นท้องนาและสวนยางพารา มีคลองธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองห้วยกรวด คลองทุ่งต้อ คลองห้วยทิง และมีชลประทานไหลผ่าน ด้านทิศตะวันตกและตอนเหนือของตำบล ชุมชนส่วนใหญ่เรียงรายริมถนนในหมู่บ้านการคมนาคมสายสำคัญ ได้แก่ ทางรถไฟสายใต้ ถนนลาดยางชะอวด – ขอนหาด และถนนลาดยางนางหลง – ป่าพะยอม การคมนาคมเส้นทางอื่นยังเป็นถนนลูกรัง มีสภาพทรุดโทรมโดยทั่วไป
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ 
ลักษณะภูมิอากาศ
     รอข้อมูล

ที่ตั้ง  
     องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ตั้งอยู่ในอำเภอชะอวด เขตลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากที่ว่าการอำเภอชะอวด 13 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 94 กม.

เนื้อที่  
     มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 60.625 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,890 ไร่


แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำคลอง 
- ห้วย
- หนอง, บึง
จำนวน 4 สาย
จำนวน 6 สาย
จำนวน 1 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย  
- สระน้ำ
- บ่อน้ำตื้น 
- ประปาหมู่บ้าน
- บ่อบาดาล 
จำนวน 18 แห่ง
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 1,042 บ่อ
จำนวน 7 แห่ง
จำนวน 8 แห่ง

Responsive image