Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
อุทธรณ์ผลการพิจารณาประกาศผลผู้ชนะการประกวด (e-bidding)
การวิจารณ์ร่าง TOR (e-bidding)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลนางหลง 
     จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 หมู่ที่ 1

บ้านนางหลง
 หมู่ที่ 2

บ้านหนองจิก
 หมู่ที่ 3

บ้านควนเถียะ
   หมู่ที่ 4

บ้านนางหลงโค้ง
 หมู่ที่ 5

บ้านพรุบัว
 หมู่ที่ 6

บ้านโคกแซะ
 หมู่ที่ 7

บ้านโคกทราง
 
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 
 
หมู่ที่ ประชากรรวม ชาย (คน) หญิง (คน) ครัวเรือน พื้นที่ (ไร่)
หมู่ที่ 1 บ้านนางหลง 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก 
หมู่ที่ 3 บ้านควนเถียะ
หมู่ที่ 4 บ้านนางหลงโค้ง
หมู่ที่ 5 บ้านพรุบัว 
หมู่ที่ 6 บ้านโคกแซะ 
หมู่ที่ 7 บ้านโคกทราง
1,188
750
1,056
459
1,242
1,000
765
559
366
521
222
609
497
346
629
384
532
237
633
503
419
391
205
326
133
335
292
218
2,282
1,221
4,678
1,642
8,660
3,842
2,662
รวม 6,460 3,123 3,337 1,900 -
                   ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 106.55 คน/ตารางกิโลเมตร

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ วัดทุ่งน้อย, วัดพรุบัว, วัดโคกทราง, วัดนางหลง, วัดท่าทราย, วัดหนองจิก, วัดทุ่งคุ่ม, วัดควนเถียะ 

การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนางหลง, โรงเรียนวัดโคกทราง, โรงเรียนบ้านพรุบัว, โรงเรียนวัดหนองจิก, โรงเรียนวัดควนเถียะ   
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์  จำนวน 8 แห่ง

สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยบ้านพรุบัว, สถานีอนามัยบ้านนางหลง
- อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ 100 %

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้อมตรวจตำรวจ จำนวน 2 แห่ง

Responsive image