Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
อุทธรณ์ผลการพิจารณาประกาศผลผู้ชนะการประกวด (e-bidding)
การวิจารณ์ร่าง TOR (e-bidding)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ITA 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 

 ITA 2567

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ★ ข้อมูลพื้นฐาน
02. ข้อมูลผู้บริหาร  http://www.nanglong.go.th/view_plan.php?boxID=1433
                          http://www.nanglong.go.th/view_plan.php?boxID=1434

03. อำนาจหน้าที่   http://www.nanglong.go.th/view_detail.php?boxID=5011&id=136148
04. ข้อมูลการติดต่อ  http://www.nanglong.go.th/page.php?id=3180
★ การประชาสัมพันธ์
05. ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.nanglong.go.th/view_all.php?id=2150
06. Q&A  https://sites.google.com/view/nanglong11/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
★ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
07. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  http://www.nanglong.go.th/system_files/159/1233abe63ab042a688f6e09579f57357.pdf
08. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ 2567  http://www.nanglong.go.th/system_files/159/ddaa943fbfbd09cde06dd68651da8c83.pdf
09. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 http://www.nanglong.go.th/system_files/159/f581f4765569e9384c8ff7c5cb3b5ae7.pdf

★ การปฏิบัติงาน
 010. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  http://www.nanglong.go.th/system_files/159/d9778e8d9b520885274a469cfeefd955.pdf
                  http://www.nanglong.go.th/system_files/159/180480e0cbbf1839e01d1f1f9e600eab.pdf

★ การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ http://www.nanglong.go.th/system_files/159/180480e0cbbf1839e01d1f1f9e600eab.pdf
012  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ.2566 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEkAtjF0gceMrY-xKBUohJCRrCnkTG2GUXrfguG6dVE/edit#gid=0
013 E-Service  https://sites.google.com/view/nanglong01/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
       

▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กการจัดซื้อจัดจ้าง
014 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  ปี พ.ศ.2567  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UDyIkzgvMZg-coptgHAqvlg5MRSVKYhcID0Czc5EotM/edit#gid=0
015 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุืปี พ.ศ.2567   http://www.nanglong.go.th/system_files/159/b2b8cd433006b938c7389512e1d3be82.pdf
016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TkarVEW0H17AtXIT2JCUHQx6Xrh8OmbyZHOyPVoVBh4/edit#gid=0
017 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2566  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ok6aLxJIOftsxR9m-jKG5ABhb8iCqbZli5S9_ckPb5g/edit#gid=0

▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
018 แผนการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2567  http://www.nanglong.go.th/system_files/159/1045ee4a641fcd658834d0ba1ed19fb5.pdf
               http://www.nanglong.go.th/system_files/159/0996dbcba91d4e1d766b4a560b889322.pdf
019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2566 http://www.nanglong.go.th/system_files/159/c0a9f9c165ebd803592c6ee0962f96e4.pdf

020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   https://docs.google.com/document/d/1O92qrI9BYYyvf_uZdG90-6DiODrE0aH0YRVzEpVSi9w/edit

 https://docs.google.com/document/d/1an3tHHrmyPTZFXjiYDpVNIKQnlQmMOKPREmFypZp9aA/edit

https://docs.google.com/document/d/1qbbuMGySS7ekfxdfegDxc3EFoHwiMCMlx6H0FbQJY7I/edit
021 การขับเคลื่อนจริยธรรม  ปี พ.ศ.2567  https://sites.google.com/view/nanglong5/

▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   http://www.nanglong.go.th/system_files/159/fa959640cc8a6583de900ad8a4f2337f.pdf
023 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  http://www.nanglong.go.th/index.php
        https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGd0IwYJgMX9DFV0AiIFVzKwSHN876gAlO-cVjyTKY4wVGfg/viewform

024 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ปี พ.ศ.2566 http://www.nanglong.go.th/system_files/159/2f06ebd155c8d1f336b2fc4497a5662f.pdf
★ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
025  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ปี พ.ศ.2567 http://www.nanglong.go.th/system_files/159/0ce15d9153e47cc1ec77da49bc01f241.pdf
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย NO Gift Policy
026  ประกาศนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี พ.ศ.2567
      - ฉบับไทย https://docs.google.com/document/d/1n2agFwXYFOO1ScGxSEj3nP_WDzsSMuC9VpjEgvfkfQ8/edit
 - ฉบับอังกฤษ https://docs.google.com/document/d/15fCur1Mhs0IfjT0kXjgeFpUpcgXk-rVg-FmlyAjXOeA/edit
027  การสร้างวัฒนธรรม  NO Gift Policy ปี พ.ศ.2567 https://docs.google.com/document/d/1RFWX0XGVfwYmjWm2U8x0EJI1JxYJrPF2K7U6_uOaAkY/edit
028    รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy ปี พ.ศ.2566  
         - รายงานผล ตค 66 - มีค 67 (รอบ 6 เดือน) https://docs.google.com/document/d/1JyU9Pq3CRFkAnb1sA4PI9vzRiXuGTXvEnB4E5cwh_ug/edit
         - รายงานผล เมย 66 - กย 66 (รอบ 6 เดือน) https://docs.google.com/document/d/1daxbkPaFpwEtH0tNRygFEy2_cRHysYKtTNRIapX8vS8/edit
       - รายงานผล ตค65 - มีค 66
 (รอบ 6 เดือน) https://docs.google.com/document/d/1HadmdC3ZQYBZ0U4DOoLUug3_gMvtg6-2NxjkzO-v8M4/edit
029 รายงานผลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  ปี พ.ศ.2566  https://docs.google.com/document/d/1gm5jPL9sXluOzXGBX2WmlDNiQlQ-b3b_L1zYJXsb76M/edit
★ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ปี พ.ศ.2567 http://www.nanglong.go.th/system_files/159/e435cdc49d64291594fec263656a52fe.pdf
031 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 
     - 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)  http://www.nanglong.go.th/system_files/159/7ed17d56185dea59a9267085254e7fc5.pdf
    - รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2566 – กันยายน 2566)  http://www.nanglong.go.th/system_files/159/396a19a1fbc151248a73c04bca80c7d4.pdf
รอบ 6 เดือน (เดือน ตค 2565 –มีค 2566)http://www.nanglong.go.th/system_files/159/5d443aabf53f3b3870d2453ab61367de.pdf
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
★ แผนป้องกันการทุจริต
032 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ปี พ.ศ. 2567  http://www.nanglong.go.th/system_files/159/3e422f70d133c5638c39b9adf20d5f61.pdf
033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566  http://www.nanglong.go.th/system_files/159/83a0fd466d8ee9f23bfaeb30f4f6afb2.pdf
★ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
034  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566 https://docs.google.com/document/d/1WuLyz2EuKTfEgdCexNvqiPkEwPJANb3Gcasbd0-9XdI/edit
035 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566 https://docs.google.com/document/d/1HfyHLm5Zc-mQ7un2RZ2HROl_16t6lf4xehO2azBAMkM/edit

Responsive image