Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
อุทธรณ์ผลการพิจารณาประกาศผลผู้ชนะการประกวด (e-bidding)
การวิจารณ์ร่าง TOR (e-bidding)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
 
หมู่ที่ ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง
จำนวน ระยะทาง จำนวน ระยะทาง จำนวน ระยะทาง
1
2
3
4
5
6
7
11
8
7
4
5
11
15
12.90 กม. 
7.10 กม. 
6.28 กม. 
5.00 กม. 
7.00 กม. 
23.37 กม. 
23.40 กม.
3
3
2

-
2
1

-
1.95 กม. 
2.00 กม. 
1 .05 กม.
-
1.20 กม.
1.30 กม.
-
1
1
2
1
2

-
-
4.00 กม. 
1.05 กม. 
4.10 กม. 
0.40 กม. 
1.40 กม.
-
-

การโทรคมนาคม
- เสาสัญญาณโทรศัพท์ DTAC จำนวน 1 เสา
- เสาสัญญาณโทรศัพท์ GSM จำนวน 1 เสา

การไฟฟ้า
- หมู่ที่ 1 มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเริอน (391 ครัวเรือน)
- หมู่ที่ 2 มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเริอน (205 ครัวเรือน)
- หมู่ที่ 3 มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเริอน (326 ครัวเรือน)
- หมู่ที่ 4 มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 133 ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2 ครัวเรือน
- หมู่ที่ 5 มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเริอน (335 ครัวเรือน)
- หมู่ที่ 6 มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 292 ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1 ครัวเรือน
- หมู่ที่ 7 มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 218 ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 3 ครัวเรือน
   รวมจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งสิ้น 1,900 ครัวเรือน
   รวมจำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งสิ้น 6 ครัวเรือน

Responsive image