Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
อุทธรณ์ผลการพิจารณาประกาศผลผู้ชนะการประกวด (e-bidding)
การวิจารณ์ร่าง TOR (e-bidding)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 เม.ย. 2567 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
17 ก.พ. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง เชิญสมาชิกและคณะกรรมการกีฬาหมู่บ้านร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
15 ก.พ. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง เชิญคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ร่วมพิจารณารับรองรายงานนการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผน
06 ก.พ. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
25 ม.ค. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
13 ธ.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง แต่งตั้งภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจรับงาน
16 มิ.ย. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
07 มิ.ย. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
07 มี.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากภาคประชาชน โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเกษตรกรของตำบล
07 มี.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากภาคประชาชน โดยการแต่งตั้งภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจรับงานจ้าง
Responsive image